بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل ارومیە

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل ارومیە

10:21 - 13 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل منطقە سوما و برادوست ارومیە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل ماه ژویە امسال (اواسط دی ماه)، نیروها ادارە اطلاعات ارومیە یک شهروند اهل روستای ”گنکچین“ از توابع منطقە سوما و برادوست ارومیە را با هویت ”مهران معنوی“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، مهران معنونی پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل و پیگیری های خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت مهران اقدام بە تفتیش منزل پدری وی کردەاند.