بازداشت پنج شهروند دیگر در بوکان، اشنویە و جوانرود

بازداشت پنج شهروند دیگر در بوکان، اشنویە و جوانرود

18:21 - 7 July 2020


هەنگاو: با بازداشت پنج شهروند دیگر در شهرهای بوکان، اشنویە و جوانرود شمار شهروندان کردی کە از ابتدای تیرماه بازداشت شدەاند بە ٢٧ تن رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان دو برادر ساکن محلە امیرآباد را بە نام های ”احمد ناصری“ و جلال ناصری“ بازداشت کردەاند.بە گفتە یک منبع مطلع، جلال ناصری پس از چند ساعت بازجویی آزاد شدە و احمد ناصری بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات منتقل شدە است.


از سوی دیگر، روز یکشنبە ١٥ تیر ماه نیز، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان یک جوان ساکن همین محلە را با هویت ”ابراهیم رحمانی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


همان روز، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”ابوبکر بلال“ پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است. طی روزهای گذشتە دست کم پنج شهروند در این شهر بازداشت شدەاند.


گزارشات رسیدە حاکی از آن می باشد کە، فاتح محمد خانی از فعالین با سابقە جوانرود نیز طی روزهای گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است. خبرنگار هەنگاو در جوانرود اعلام کردە است کە وی امروز بە دادگاه منتقل و از آنجا در حالی کە ٨ مامور وی را همراهی کردەاند بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای تیرماه تاکنون دست کم ٢٧ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.