بازداشت یک شهروند زخمی اهل مریوان توسط اطلاعات سپاه

بازداشت یک شهروند زخمی اهل مریوان توسط اطلاعات سپاه

16:36 - 5 December 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان کە در اعتراضات اخیر این شهر بە شدت زخمی شدە بود، از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١١ آذر ٩٨ (٢ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهر مریوان بە منزل ”آرمان شاکری“ یورش و وی را در حالی کە زخمی بودە بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منع مطلع، آرمان شاکری در جریان اعتراضات اخیر مریوان از ناحیە پای راست مورد هدف شلیک نیروهای مسلح ایران قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، آرمان طی روزهای گذشتە از ترس اینکە بازداشت شود، بە مراکز درمانی مراجعە نکردە و در منزل خودشان تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتە بود.

با گذشت چهار روز از بازداشت این فعال مدنی و فرهنگی تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

سازمان حقوق بشری هەنگاو از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهد کە برای آزادی فوری آرمان شاکری کە بە معالجە فوری نیاز دارد، اقدام نماید.