بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە جهت اجرای حکم

بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە جهت اجرای حکم

09:17 - 25 April 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل دیواندرە کە اواخر تابستان سال گذشتە بازداشت شدە بود، جهت اجرای حکم حبس بە زندان سنندج منتقل شد.


برپایە گزارش رش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣ اردیبهشت ٩٩ (٢٢ آوریل ٢٠٢٠)، فاروق خانی، شهروند اهل دیواندرە جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٧ ماهە خود بازداشت و بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە است.


فاروق خانی، اهل روستای شریف آباد دیواندرە، روز پنجشنبە ٢١ شهریور ٩٨ ( ١٢ سپتامبر ٢٠١٩)، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە موتقا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.


این شهروند زمستان سال گذشتە از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران” بە تحمل ٧ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.