بازداشت یک فعال کارگری اهل سنندج در سقز

بازداشت یک فعال کارگری اهل سنندج در سقز

09:54 - 6 September 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات یک فعال کاری اهل سنندج را در اطراف شهر سقز بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٤ شهریور ٩٨ (٥ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات در اطراف سقز یک فعال کارگری اهل سنندج با هویت ”کامران ساختمانگر“ را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

نیروهای امنیتی چند روز پیش بە منزل این فعال کارگری یورش کردە بودند، اما از آنجایی کە نامبردە در منزل نبودە، موفق بە بازداشت وی نشدە بودند.

یک فعال دیگر با هویت ”سید علی حسینی“ همراه با کامران ساختمانگر بازداشت شدە بود کە همان روز با وثیقە آزاد شدە است.