بازداشت یک نوجوان ١٧ سالە در پیرانشهر + آمار

بازداشت یک نوجوان ١٧ سالە در پیرانشهر + آمار

10:29 - 12 May 2020


هەنگاو: در ادامە موج بازداشت شهروندان کرد در پیرانشهر، یک نوجوان ١٧ سالە از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه دوشنبە ٢٢ اردیبهشت ٩٩ (١١ می ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات در شهر پسوە از توابع شهرستان پیرانشهر یک نوجوان ١٧ سالە با هویت ”سمیع شریفیان“ فرزند حسن را بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون داشتن هیچ گونە برگە قضایی بە منزل حسن شریفیان هجوم بردە و فرزند نوجوان وی را بازداشت کردەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سمیع شیرفیان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە نزدیک بە بیست شهروند در پیرانشهر بازداشت شدەاند کە تنها هویت ١١ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛
١_ ریبوار سیدمحمدی ٢_خالد سیدمحمدی ٣_ محمد قادری ٤_ سلام خری آغلان ٥_ حسام الدین پیرانی ٦_ امیر قادری ٧_واحد قادری ٨_ علی قادری ٩ احمد محمود حسن ١٠_ ابوبکر محمود حسن ١١_ سمیع شریفیان