باسام مرادی با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد

باسام مرادی با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد

19:43 - 4 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل کامیاران پس از بیش از ٨ ماه بازداشت با تودیع وثیقە سنگین از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ”باسام مرادی“ شهروند اهل کامیاران کە هشت ماه پیش بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیونی حکومت ایران بازداشت شدە بود، با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان کامیاران آزاد شدە است.

باسام مرادی روز دوشنبە ٩ اردیبهشت ٩٨ (٢٩ آوریل ٢٠١٩) پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود.

پیشتر برای آزادی این شهروند کامیارانی درخواست وثیقە ٨٠٠ میلیون تومانی شدە بود کە بە دلیل عدم توانایی در تامین وثیقە آزاد نشدە بود و نهایتا پس از چندین ماه وثیقە وی بە ٥٠٠ میلیون تومان کاهش یافتە و آزاد شدە است.

آزادی وی موقتی و تا زمان برگزاری نشست دادگاه می باشد.