با اعلام وضعیت قرمز در زندان ارومیە جان سە هزار و ٥٠٠ زندانی با خطر جدی روبروست

با اعلام وضعیت قرمز در زندان ارومیە جان سە هزار و ٥٠٠ زندانی با خطر جدی روبروست

22:44 - 3 March 2020

 

هەنگاو: پس از آنکە هفتمین مورد مبتلا بە ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد، مسئولین زندان اعلام وضعیت قرمز کردەاند.

برپایە گزارشی کە از زندان مرکزی ارومیە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، پس از آنکە ظهر روز سەشنبە ١٣ اسفند ٩٨ (٣ مارس ٢٠٢٠)، سلمان سلیمان نژاد، زندانی محبوس در بند ٣_٤ زندان مرکزی ارومیە بە دلیلا ابتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد، در این زندان وضعیت قرمز اعلام شدە است.

یکی از زندانیان طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە، پس از انتقال سلمان سلیمان نژاد بە زندان، مهر علی فرهنگ، مدیر داخلە زندان در جمع زندانیان ابتلای این زندانی را بە ویروس کرونا تایید و عصر امروز مسئولین زندان از طریق بلندگوهای زندان اعلام وضعیت قرمز کردەاند.

این زندانی در ادامە اعلام کرد کە زندانیان بە دلیل نبود امکانات بهداشتی اعتراض کردە و نهایت همکاری مسئولین زندان این بودە کە بە هر کدام از زندانیان یک ماسک تحویل دادەاند.

بە گفتە یکی از مسئولین زندان مرکزی ارومیە، حدودا ٣٥٠٠ زندانی بە اتهامات مختلف در این زندان محبوس هستند.

در بندهای ١،٢،٣،و ٤ جمعا ٩٥٠ زندانی، در بندهای ٩،١٠و ١١ جمعا ٢٥٠ زندانی، در بند ١٤ جمعا ٤٠٠ زندانی، در بند ١٥ جمعا ٤٥٠ زندانی، در بند روان درمانی١ جمعا ١٧٠ زندانی ، در بند سیاسی و عقیدتی ٧٠ زندانی، در بند روان درمانی ٢ جمعا ٢٠٠ زندانی، در بند زنان ٤٠٠ زندانی، در بند جوانان ٢٠٠ زندانی، در بند کارگران ٣٠٠ زندانی و در بند تلاش ٨٠ زندانی محبوس می باشند کە بە دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان ارومیە جان آنها با خطر جدی روبروست.

علی رغم بخشنامەای کە رئیس قوە قضائیە منتشر نمودە، تاکنون تنها یک نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیە بە مرخصی اعزام شدە و آن هم یکی از زندانیان عقیدتی با هویت محمد قنبردوست اهل پیرانشهر می باشد کە تست کرونای وی مثبت بودە و بە جای قرنطینە شدن با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی بە مرخصی اعزام شدە است.