بخشش اولیای دم زندگی را بە دو زندانی محکوم بە اعدام باز گرداند

بخشش اولیای دم زندگی را بە دو زندانی محکوم بە اعدام باز گرداند

15:21 - 7 January 2019

 

هەنگاو: دو زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم شدە بودند، با بخشش اولیای دم، از طناب دار رهایی یافتند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو زندانی محکوم بە اعدام بە نام های چنگیز ایرانی و پژمان پیری پس از رضایت و بخشش اولیای دم حکم اعدام آنها لغو و از طناب دار رهایی یافتند.

چنگیز ایرانی از ١٠ سال و پژمان پیری نیز از ٥ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و در زندان مرکزی ارومیە محبوس بودند.

این دو طی سال گذشتە چندین بار جهت اجرای حکم اعدام بە سلول های انفرادی منتقل شدند اما هر بار با رضایت خانوادە مقتول اعدام نشدند تا نهایتا بە تریب با پرداخت ٩٠٠ میلیون و ٥٠٠ میلیون تومان توانستند رضایت خانوادەهای مقوتولین را کسب و از طناب دار رهایی یابند.