برگزاری مانور مقابلە با شورش در زندان ارومیە

برگزاری مانور مقابلە با شورش در زندان ارومیە

00:32 - 24 March 2020هەنگاو: پس از شورش زندانیان در زندان های خرم آباد و الیگودرز استان لرستان، مسئولین زندان مرکزی ارومیە مانوری را تحت عنوان مقابلە با شورش در این زندان برگزار کردند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مسئولین زندان مرکزی ارومیە از ساعت ٢٠ تا ٢٢ شامگاه دوشنبە ٤ فروردین ٩٩ (٢٣ مارس ٢٠٢٠)، مانوری را تحت عنوان مقابلە با شورش زندانیان برگزار کردەاند.


یک منبع مطع از زندان ارومیە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این مانور ٢ ساعت بە طول انجامیدە و نیروهای امنیتی با مستقر شدن در پشت بام و سالن زندان آن را اجرا کردەاند.


بە گفتە این منبع مطلع، این مانور توسط سرگرد نیروی انتظامی مستقر در زندان فرماندهی شدە و کادرهای نیروی انتظامی و گارد ویژە مقابلە باشورش در آن شرکت داشتەاند.


این مانور پس از شورش زندانیان در زندان های خرم آباد و الیگودرز استان لرستان کە منجر بە کشتە شدن دو زندانی توسط نیروهای امنیتی شد، برگزار شدە است.


بە گفتە یکی از مسئولین زندان مرکزی ارومیە، حدودا ٣٥٠٠ زندانی بە اتهامات مختلف در این زندان محبوس هستند.


در بندهای ١،٢،٣،و ٤ جمعا ٩٥٠ زندانی، در بندهای ٩،١٠و ١١ جمعا ٢٥٠ زندانی، در بند ١٤ جمعا ٤٠٠ زندانی، در بند ١٥ جمعا ٤٥٠ زندانی، در بند روان درمانی١ جمعا ١٧٠ زندانی ، در بند سیاسی و عقیدتی ٧٠ زندانی، در بند روان درمانی ٢ جمعا ٢٠٠ زندانی، در بند زنان ٤٠٠ زندانی، در بند جوانان ٢٠٠ زندانی، در بند کارگران ٣٠٠ زندانی و در بند تلاش ٨٠ زندانی محبوس می باشند کە بە دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان ارومیە جان آنها با خطر جدی روبروست.