بلا تکلیفی  یک سالە دو شروند اهل بوکان در زندان این شهر

بلا تکلیفی یک سالە دو شروند اهل بوکان در زندان این شهر

12:08 - 6 April 2020


هەنگاو: دو شهروند ساکن یکی از روستاهای حومە بوکان کە سال گذشتە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند، کماکان بدون اینکە دادگاهی شدە باشند در زندان این شهر محبوس می باشند.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو شهروند اهل بوکان بە نام های ” “هیوا قربانی اقدم“ و ”محمد الیاسی“ علی رغم اینکە یک سال است کە بازداشت شدەاند، نە محاکمە شدە و نە از حق مرخصی برخوردار بودەاند.


این دو شهروند اهل روستای ”قرەگل“ بوکان روز شنبە ١٧ فروردین ٩٨ ( ٦ آوریل ٢٠١٩) پس از احضار بە پاسگاه ”قرەموسالی“ بوکان بازداشت و از آن زمان در بازداشتگاه های ادارە اطلاعت و زندان مرکزی این شهر محبوس می باشند.


پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.