بیش از ١٨٪ شهروندان اعدام شدە در ایران طی سال ٢٠١٩ شهروند کرد بودەاند

بیش از ١٨٪ شهروندان اعدام شدە در ایران طی سال ٢٠١٩ شهروند کرد بودەاند

18:29 - 31 March 2020


هەنگاو: با مقایستە آمار منتشر شدە از سوی دو سازمان حقوق بشری در سطح ایران و کردستان دربارە اعدام شهروندان بیش از ١٨٪ شهروندانی کە طی سال ٢٠١٩ میلادی در سطح ایران اعدام شدەاند، شهروند کرد بودەاند.


بر طبق گزارشی کە سازمان حقوق بشر ایران منتشر نمودە است، طی سال ٢٠١٩ دست کم ٢٨٠ شهروند در زندان های ایران اعدام شدەاند.


پیشتر نیز سازمان حقوق بشری هەنگاو اعلام کردە بود کە دست کم٥٢ شهروند کرد در زندان های ایران اعدام شدەاند.


با مقایستە آمار منتشر شدە از سوی این دو سازمان، می توان نتیجە گرفت کە ١٨.٥٪ کل شهروندانی کە سال ٢٠١٩ در ایران اعدام شدەاند شهروند کرد بودەاند.


طی سال ٢٠١٩ دست کم ٤ جوان کە در سن کودکی مرتکب جرم شدە بودند اعدام شدەاند کە دو نفر از آنها کرد بودەاند. همچنین از مجموع ١٥ زنی کە اعدام شدەاند ٤ نفر از آنها شهروندان کرد بودەاند.