بیکاری و فقر منجر بە جانباختن یک شهروند شد

بیکاری و فقر منجر بە جانباختن یک شهروند شد

12:57 - 1 February 2020

 

هەنگاو: یک شهروند ساکن یکی از روستاهای ارومیە کە بە دلیل فقر و بیکاری اقدام بە سرقت کابل های برق نمودە بود، در اثر برق گرفتگی جانباخت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان روز پنج شنبە ١٠ بهمن ٩٨ (٣٠ ژانویە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل روستای ”نازناز“ ارومیە با هویت ”“ن . ن“ در حین سرقت کابل برق در اثر برق گرفتگی جانش را از دست دادە است.

جسد این شهروند کە هویت کاملش نزد هەنگاو محفوظ می باشد، روز گذشتە پس از ٢٤ ساعت و در حالی کە بە تیر برق آویزان بود، پیدا شد.جسد وی هم اکنون در پزشک قانونی ارومیە بودە و تا زمان تنظیم این خبر بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

بە دلیل فقر و بیکاری در بیشتر مناطق ایران از جملە کردستان، تعدادی از افراد برای تامین مخارج زندگی خود دست بە اقدامات خطرناکی می دهند کە گاها بە قیمت جان آنها تمام می شود.