بی خبری از سرنوشت سە شهروند بازداشت شدە اهل سقز

بی خبری از سرنوشت سە شهروند بازداشت شدە اهل سقز

13:44 - 16 February 2020

 

هەنگاو: با گذشت سە روز از بازداشت سە تن از اعضای یکی از جانباختگان پژاک، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن سە روز از بازداشت سە تن از اعضای یکی از جانباختگان حزب حیات آزاد کردستان با هویت “ رئوف شیخی”، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد و پیگیریهای خانوادەهایشان بی نتیجە ماندە است.

بامداد روز جمعە ٢٥ بهمن ٩٨ (١٤ فوریە ٢٠٢٠)،  نیروهای امنیتی حکومت در شهر سقز بە منزل یکی از جانباختگان پژاک با هویت ”رئوف شیخی“ هجوم بردە و برادر وی با هویت ”حامد شیخی“ و دو داماد آنها بە نام های ”نبی ملاویسە“ و ”ایوب خانی“ را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این نیروهای کە حدودا ٢٠ نفر بودەاند، ساعت ٧ بامداد و هم زمان با ششمین سالگرد جانباختن رئوف شیخی بە منزل آنها هجوم بردە و علاوە بر بازداشت این سە نفر، از اسپری استفادە کردە و زنهای خانوادە را مورد بی احترامی قرار دادە و تمامی عکس های وی را پارە کردەاند.