بی خبری از سرنوشت فعال یارسانی بازداشت شدە در کرمانشاه

بی خبری از سرنوشت فعال یارسانی بازداشت شدە در کرمانشاه

22:58 - 13 December 2019

 

هەنگاو:  با گذشت نزدیک بە سە هفتە از بازداشت خلیل اسدی بوژانی، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت سە هفتە از بازداشت خلیل اسدی بوژانی، از فعالین مدنی و پیروان آیین یاری در کرمانشاه، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و پیگیریهای مستمر خانوادە وی برای مطلع شدن از سرنوشت ایشان بی نتیجە ماندە است.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه،  روز چهارشنبە  ٢٩ آبان ٩٨ (٢٠ نوامبر ٢٠١٩) بە منزل خلیل اسدی بوژانی در محلە جعفرآباد کرمانشاه یورش  و بە بهانە شرکت در تجمحات اعتراضی این شهر اقدام بە بازداشت وی کرند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطاعات سپاه در حین بازداشت خلیل اسدی بوژانی اقدام بە شکستن پنجرەهای و تفتیش منزل ایشان نمودە و برخی از وسائل شخصی وی را ضبط و با خود بردەاند“.