بە دلیل عدم تامین هزینە مخارج بیمارستان، چهار زن زندانی مبتلا بە کرونا بە زندان ارومیە بازگرداندە شدند

بە دلیل عدم تامین هزینە مخارج بیمارستان، چهار زن زندانی مبتلا بە کرونا بە زندان ارومیە بازگرداندە شدند

11:55 - 16 August 2020


هەنگاو: چهار زندانی زن از بند زنان زندان مرکزی ارومیە کە چندی پیش بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند، بدون هیچ طی کردن هیچ گونە  دورە درمانی بە زندان بازگرداندە شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ (١٥ آگوست ٢٠٢٠)، چهار زن مبتلا بە ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە پس از آنکە برای بستری شدن بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند، بە دلیل اینکە هزینە درمان را نداشتەاند، در بیمارستان پذیرش نشدە و بدون هیچ گونە درمانی دوبارە بە زندان بازگرداندە شدەاند.


این چهار زن بە نام های محبت محمودی، سیمین صیدی، فاطمە میرابی و دنیا پیری کە هفتە گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند، عصر روز گذشتە دوبارە بە بند زنان بازگرداندە شدە و هر چهار نفر هم اینک در یک اتاق قرنطینە هستند.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، بند ١ زندان زنان ارومیە کە ٢٤ زندانی در آن محبوس می باشد کاملا قرنطینە شدە است.