تجاوز یک مربی بە دختر ٥ سالە در بوکان

تجاوز یک مربی بە دختر ٥ سالە در بوکان

01:31 - 24 June 2019

 

هەنگاو: مردی کە در بوکان بە دختر پنج سالەای تجاوز کردە بود از سوی نیروهای نظامی دستگیر شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از منابع محلی، روز جمعە (٣١ خرداد ٩٨ / ٢١ ژوئن ٢٠١٩)، یک کودک دختر کە تنها ٥ سال سن داشتە است بە بیمارستان بوکان منتقل شدە است کە شواهدی از آزار جنسی وی مشاهدە شدە است.

پدر و مادر این کودک پنج سالە کە از ساکنین غیر بومی بوکان بودە و هر دو ناشنوا هستند، از مربی کودک خود شکایت و اعلام کردەاند کە کودکشان را آزار و مورد تجاوز قرار دادە است.

هویت فرد متجاوز ”بابک . م“ دانشجوی رشتە معماری در یکی از دانشگاهای بوکان اعلام شدە است کە همان روز از سوی نیروهای انتظامی دستگیر و هم اکنون در زندان مرکزی بوکان محبوس می باشد. وی  دوست پدر دتخر بچە بودە و بە عنوان مربی بە خانە آنها آمدە بود.

دختر بچەای هم کە مورد تجاوز قرار گرفتە بود از بیمارستان ترخیص و قرار است کە جهت بررسی های بیشتر بە پزشک قانونی ارومیە فرستادە شود.