تحسین دادرس بە ١١ سال حبس محکوم و با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیونی موقتا آزاد شد

تحسین دادرس بە ١١ سال حبس محکوم و با وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیونی موقتا آزاد شد

12:13 - 30 July 2018

 

هەنگاو: یک فعال سیاسی اهل مریوان کە ٩ ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدە بود، بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، دادگاه انقلاب مریوان، تحسین دادرس شهروند مریوانی را بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بە تحمل ١١ سال حبس محکوم کردە است.

پس از اعتراض تحسین دادرس بە حکم صادرە، پروندە وی بە دادگاه تجدید نظر استان ارجاع دادە شدە است.

 تحسین دادرس اهل روستای ”سردوش“ مریوان روز پنج شنبە (٩ آذر ٩٦ / ٣٠ نوامبر ٢٠١٧) ،از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بود و ٥ ماه د رسلول های انفرادی ادارە اطلاعات مریوان و سنە (سنندج) و ٤ ماه نیز در بند عمومی زندان های سنە و مریوان نگهداری شدە بود.

این شهروند مریوانی، امروز دوشنبە ( ٨ مرداد ٩٧ / ٣٠ ژوئیە ٢٠١٨)، با قرار وثیقە سنگین ٥٠٠ میلیون تومانی پس از ٩ ماه موقتا از زندان آزاد شدەاست.