ثبت ٢٦٨ مورد خودکشی از جملە خودکشی ٦٠ نوجوان در کردستان طی سال ٢٠١٩

ثبت ٢٦٨ مورد خودکشی از جملە خودکشی ٦٠ نوجوان در کردستان طی سال ٢٠١٩

12:45 - 4 January 2020

 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی دست کم ٢٦٨ مورد خودکشی در شهرهای کردستان ثبت شدە کە بیشتر آنها بە دلیل فقر و مشکلات خانوادگی بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی دست کم ٢٦٨ مورد خودکشی در کردستان ثبت شدە است کە ١٣٣ مورد زن و ١٣٥ مورد مرد بودەاند.

 

خودکشی ٦٠ نوجوان زیر ١٨ سال

با استناد بە آمار هەنگاو، از مجموع ٢٦٨ مورد خودکشی ثبت شدە ٦٠ نفر از آنها سنشان زیر ١٨ سال بودە است. کم سن ترین آنها تنها ١١ سال سن داشتە است.

از مجموع ٦٠ نوجوانی کە بە زندگی خود پایان دادەاند ٣٥ نفر دختر و ٢٥ نفر نیز پسر بودەاند.

 

دلایل خودکشی

بر طبق این گزارش علت اصلی خودکشی ها در میان زنان مشکلات خانوادگی بە ویژە اختلاف با همسر و علت اصلی خودکشی مردان در کردستان فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی بودە است.

مشکلات خانوادگی : ١٤١ مورد (٩٨ زن و ٤٣ مرد)

فقر و بیکاری: ٥٩ مورد (٨ زن و ٥١ مرد)

مشکلات روانی و افسردگی: ١٨ مورد (١١ زن و ٧ مرد)

ممانعت از ازدواج و ازدواج اجباری: ٧ (٥ زن و ٢ مرد)

حجاب اجباری: ٢ مورد (٢ زن)

فشار نهادهای امنیتی: ٢ مورد (٢ مرد)

منع استفادە از مبایل: ١ مورد (١زن)

نامعلوم ٣٨ مورد (٨ زن و ٣٠ مرد)

 

تفکیک خودکشی ها بر حسب استان

استان کردستان: ٨٦ مورد (٣٦ زن و ٥٠ مرد)

استان آذربایجان غربی: ١٠٢ مورد (٥١ زن و ٥١ مرد)

استان کرمانشاه: ٤٣ مورد (٢٥ زن و ١٨ مرد)

استان ایلام: ٣٧ مورد (٢١ زن و ١٦ مرد)

 

نحوە خودکشی

حلق آویز کردن: ١٧١ مورد (٨٢ زن و ٨٩ مرد)

خودسوزی: ٢١ مورد (١٨ زن و ٣ مرد)

قرص و سم: ٤٦ مورد (٢٤ زن و ٢٢ مرد)

استفادە از اسلحە: ١٨ مورد (٧ زن و ١١ مرد)

پرتاب از بلندی: ٦ مورد (٦ مرد)

پرتاب بە داخل سد: ٢ مورد (٢ مرد)

خود زنی: ٢ مورد (٢ مرد)

نامعلوم: ٢ مورد (٢ زن)

 

بە دلیل جلوگیری از پوشش اخبار خودکشی ها در رسانەهای حکومتی و همچنین عدم رسانەای شدن شمار زیادی از خودکشی ها بە دلیل هر آنچە حفظ آبروی خانوادە نامبردە می شود، این آمار تنها مواردی را شامل می شود کە توسط هەنگاو تایید شدە و هویت کامل آنها در مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە است. یقینا آمار خودکشی در کردستان بیش از این آمار می باشد.

 

استفادە از این آمار با ذکر نام منع مجاز می باشد