جانباختن سە کارگر کُرد در شهرهای تهران، سردشت و سقز

جانباختن سە کارگر کُرد در شهرهای تهران، سردشت و سقز

11:22 - 6 October 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کارگر اهل شهرهای پاوە، سردشت و سقز در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٣ مهرماه ٩٩ (٤ اکتبر ٢٠٢٠)، یک کارگر جوان اهل پاوە با هویت ”شاخوان فتاحی“ در حین کار در یک ساختمان نیمەکارە در شهر تهران، بە دلیل سقوط از ارتفاع جانش را از دست دادە است.

 همان روز، یک کارگر ٦٥ سالە اهل سردشت با هویت ” ابراهیم چوپانی“ در حین کار ساختمانی و بە دلیل سقوط از طبقە سوم یک ساختمان در دم جانش را ا زدست دادە است.

از سوی دیگر و روز جمعە ١١ مهر ماه، یک کشاورز اهل روستای قهرآباد سقز با هویت ”محمد حبیبی“ ٦٠ سالە  در حین کار با تراکتور و بە دلیل واژگون شدن تراکتور جانش را از دست دادە است.