جانباختن ١٠ کولبر در آذر ماه ٩٨

جانباختن ١٠ کولبر در آذر ماه ٩٨

14:45 - 22 December 2019

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە خورشیدی دست کم ٢٣ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز یکشنبە ١ دی ٩٨ (٢٢ دسامبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل روستای ”گویزەکویرە“ شهرستان سقز با هویت ”کیهان اکرم پور“  کە در تاریخ ٢٤ شهریور (١٥ سپتامبر) در مرز سیف این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە بود، پس از سە ماه و بە دلیل شدت جراحات در یکی از مراکز درمانی سنندج جانش را از دست داد.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە یک کولبر جوان اهل خوی با هویت ”حمید عابد“ فرزند رضا با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدە و یک کولبر ٢٣ سالە نیز با هویت ”هیوا صدیق زادە“ در مرزهای سردشت زخمی شدە است کە هر دو جهت مداوا بە مراکز درمانی ارومیە منتقل شدەاند.

اواسط آذر ماه نیز دو کولبر اهل سردشت و پیرانشهر با هویت ”هدایت محمودی“ و ”علی صابری“ در مرزهای این دو شهرستان مورد هدف مستقیم تیراندازی نیروهای مسلح قرار گرفتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آذر ٩٨ دست کم ٢٣ کولبر در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ١٠ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ١٨ مورد این ٢٣ مورد (٧٨٪ کل موارد) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و یا زخمی شدەاند.