جانباختن یک کارگر در سنندج

13:34 - 8 September 2019

 

هەنگاو: یک کارگر اهل سنندج در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١٥ شهریور ٩٨ (٦ سپتامبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل سنندج با هویت ”جلیل شاه کرمی“ در حین کار در یک ساختمان در اثر ریزش دیوار مصدوم و پس از انتقال بە مراکز درمانی بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد.

جلیل شاه کرمی ٤٥ سالە و پدر ٣ فرزند می باشد کە در هنگام کار در مدرسە ”گورتانیان نژاد“واقع در محلە کانی کوزلە سنندج جانش را از دست دادە است.