جوان ١٨ سالە بازداشت شدە در درگیری سردشت بە ارومیە منتقل شد

جوان ١٨ سالە بازداشت شدە در درگیری سردشت بە ارومیە منتقل شد

11:04 - 29 August 2019

 

هەنگاو: جوانی کە ساعات اولیە بامداد روز گذشتە در جریان درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دمکرات کردستان (حدک) زخمی و دستگیر شدە بود بە ارومیە منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مهران احمدیان فرزند قربان بامداد روز چهارشنبە ٦ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، در جریان درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و دستەای از اعضای حزب دمکرات کردستان (حدک) از ناحیە دست بە شدت زخمی و بازداشت شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سردشت اعلام کرد کە مهران ١٨ سالە و ساکن روستای قلعەرش بودە و پس از بازداشت در حالی کە بە شدت زخمی بودە، بە بازداشتگاه سپاه پاسداران در ارومیە منتقل شدە است.

سازمان حقوق بشری هەنگاو خواهان آزادی فوری این جوان ١٨ سالە بودە و از تمامی سازمانهای حقوق بشری می خواهد کە برای آزادی و معالجە وی تمامی تلاش خود را بە کار گیرند.

با توجە بە تصاویری کە بە دست هەنگاو رسیدە است، نیروهای سپاه پاسداران ساعت ٣ بامداد روز گذشتە منزل تازە ساختی را  در جادە قلعە رش محاصرە و با سلاح (آر پی جی) آن را هدف قرار دادە و پس از آن درگیری صورت گرفتە است.

در جریان این درگیری دو تن از اعضای حزب دمکرات بە نام های ابراهیم عزیزنژاد و علی بایزیدپرور جانشان را از دست دادند.