حملە نیروهای گارد ویژە بە بند سیاسی و عقیدتی زندان ارومیە و زخمی شدن پنج زندانی

حملە نیروهای گارد ویژە بە بند سیاسی و عقیدتی زندان ارومیە و زخمی شدن پنج زندانی

21:22 - 6 September 2019

 

هەنگاو: نیروهای گارد ویژە زندان مرکزی ارومیە بە بند سیاسی و عقیدتی این زندان یورش و علاوە بر ضرب و شتم زندانیان با باتوم، وسایل شخصی آنها را ضبط کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  ساعت ٧:٢٠ دقیقە بامداد روز جمعە ١٥ شهریور ٩٨ (٦ سپتامبر ٢٠١٩)، بیش از ٢٠ تن از نیروهای گارد ویژە زندان ارومیە بە همراه مسئولین زندان و مدیر کل حفاظت زندان های استان بە بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان یورش و اقدام بە ضرب و شتم زندانیان کردەاند.

یک منبع مطلع از زندان ارومیە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این نیروها با باتوم اقدام بە ضرب و شتم زندانیان کردە و در نتیجە این ضرب و شتم عمر فقەپور از زندانیان باسابقە سیاسی از ناحیە سر، محمد عمر پور از زندانیان عقیدتی از ناحیە سر و بینی و منصور چوپانی از زندانیان عقیدتی این زندان نیز از ناحیە سر دچار شکستگی شدەاند. همچنین دو زندانی  عقیدتی دیگر بە نامهای محمد قنبردوست و  سعید فقە رسول پور دچار آسیب دیدگی شدەاند. همچنین این نیروها بخیە های لب کامران درویشی را بیرون کشیدە کە منجر بە خونریزی لب های وی شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نیروهای گارد ویژە  پس از ضرب و شتم زندانیان را بە هوا خوری فرستادە و اقدام بە تفتیش وسایل و ضبط وسایل شخصی آنها از جملە کتاب، پتو، پردە، و... کردەاند و حتی کتاب های قرآن زندانیان عقیدتی را بە کف سالن پرت کردەاند.

زندانیان این دو بند پس از بازگشت بە بندهای خود دست بە اعتصاب زدە و مسئولین زندان نیز اقدام بە قطع آب، برق و تلفن زندان کردەاند.