حمید فروزش از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه همچنان در بازداشت بە سر می برد

حمید فروزش از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه همچنان در بازداشت بە سر می برد

19:38 - 25 February 2020

 

هەنگاو: هویت یکی دیگر از شهروندان اهل کرمانشاه کە در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت و همچنان در بازداشت بە سر می برد از سوی هەنگاو احراز گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”حمید فروزش“ در زندان دیزل آباد این شهر محبوس می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، حمید فروزش در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە و پس از سە ماه همچنان بلاتکلیف در زندان دیزل آباد محبوس می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە حمید فروزش پیشتر نیز بە اتهام ”توهین بە مقدسات و تبلیغ علیە نظام“ بە مدت ١٤ ماه حبس شدە بود.

تاکنون هویت ٣٢ نفر از بازداشت شدگان آبان ماه شهر کرمانشاه برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_ محمد . م ٤_ علی ذلفقار نسب ٥_ محمد یاری ٦_ خلیل اسدی بوژانی ٧_ محی الدین اصغری (سنندج) ٨_ صحبت اللە امیدی ٩_ سجاد نادری(١٤ سالە) ١٠_ برهام نادری (١٦ سالە) ١١_ پوریا نادری (١٨ سالە) ١٢_ آرمان حیدری ١٣_ کاکە میر درویشی ١٤_ شهریار احمدی ١٥_ علی عثمان وند ١٦_ هیرش محمدی ١٧_ کوروش محمدی ١٨_ شورش محمدی ١٩_  نادر رضایی آبطاف ٢٠_ نادر عزیزی ٢١_ سیرورس عزیزی ٢٢_ رسول سریلانی جلالوند ٢٣_ پرویز کدیوریان ٢٤_ مهدی عبدالی ٢٥_ علی موسوی ٢٦_ یونس رحیمی ٢٧_ کدیوریان ٢٨_ احسان ٢٩_ میلاد ٣٠_ فرهاد عامریان ٣١_ رضا امیدی یاریجانی ٣٢_ حمید فروزش.