حکم اعدام محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد تایید شد

حکم اعدام محی الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد تایید شد

10:23 - 19 January 2020

 

هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە تایید شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ (١٨ ژانویە ٢٠٢٠)، حکم اعدام محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اهل اشنویە کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، تایید شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ تایید شدە و همان روز بە محی الدین ابراهیمی ابلاغ شدە است.

محی الدین ابراهیمی ٤١ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩٦ (٤ نوامبر ٢٠١٧) در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە  اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.

این شهروند اهل اشنویە مرداد ٩٧ (آگوست ٢٠١٨)  از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران“ بە اعدام محکوم گردید کە این حکم روز گذشتە از سوی همان شعبە دادگاه عینا تایید شدە است.

وی پس از بازداشت بە بازداشتگاه اطلاعات ارومیە منتقل و پس از چند ماه بە زندان ارومیە منتقل شد و از زمان بازداشت تاکنون در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیە محبوس و از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.

محی الدین ابراهیمی کە متاهل  می باشد، سال ١٣٨٩ نیز از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مدت ١٤ ماه زندانی شدە بود.