حکم دادگاه دهلران مبنی بر شرکت اجباری در نماز جمعە و شستن قبر کشتەهای جنگ + سند

حکم دادگاه دهلران مبنی بر شرکت اجباری در نماز جمعە و شستن قبر کشتەهای جنگ + سند

02:57 - 15 March 2018

هەنگاو: دادگاهی در شهرستان دهلران استان ایلام، یک جوان کورد را بە اتهام فعالیت سیاسی و دفاع از استقلال کوردستان و رهبران کورد با حکم عجیبی مواجە کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، دادگاه انقلابشهر دهلران استان ایلام، اوایل بهمن ماه، یک جوان اهل این شهر را با هویت ”یونس باسرە“ فرزند ”لازم“بە اتهام همکاری با احزاب کورد و دفاع از رهبران کورد و همچنین استقلال کوردستان، بە شرکت اجباری در نماز جمعە و شستن سنگ قبر کشتەهای ایران در جنگ های مختلف محکوم کرد.

بر طبق رای صادرە کە اول بهمن ماه ١٣٩٦ صادر شدە است، این جوان کورد بە احکام زیر محکوم شدە است؛

١ـ مشارکت در نماز جمعە هر هفتە بە طور مستمر بە مدت ٦ ماه و ارائە تاییدیە حضور از طرف دفتر امام جمعەشهرستان دهلران

٢ـ حضور بر مزار شهدای گمنام دهلران هر هفتە روز جمعە و تطهیر مزار شهدای گمنام و ارائە تاییدیە از ادارە بنیاد شهید دهلران و سپاه پاسداران ناحیە دهلران بە مدت ٦ ماه

٣ـ ایجاد صفحە مجازی د ربرنامە انستاگرام بە نام خود و انتشار وصیت نامە و مختصری از زندگی شهدای ٨ سال دفاع مقدس بە صورت هفتگی و هر هفتە یک شهید از شهدای دهلران و ارائە گزارش ماهیانە بە مرجع

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە یونس باسرە، وی در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران در شهرهای مختلف بازداشت و پس از ٢٠ روز با تودیع وثیقە آزاد شدە بود.