خودسوزی زن پیرانشهری بە دلیل فقر

خودسوزی زن پیرانشهری بە دلیل فقر

12:41 - 15 May 2019

 

هەنگاو: یک زن اهل پیرانشهر کە همسر وی نیز پیشتر در اثر انفجار مین نقص عضو شدە بود، اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە (٢٥ اردیبهشت ٩٨ / ١٥ می ٢٠١٩)، یک زن اهل پیرانشهر با هویت ”پرشنگ صالحی“ بە دلیل شدت جراحات ناشی از خودسوزی در یکی از مراکز درمانی شهر ارومیە جانش را از دست داد.

پرشنگ صالحی ٤٠ سالە بودە و هفتە گذشتە بە دلیل فقر اقدام بە خودسوزی کردە بود.

همسر پرشنگ با هویت ”ابوبکر آرمکان“ ٧ سال پیش در اثر انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست دادە بود.