خودسوزی عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە

خودسوزی عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە

15:20 - 18 October 2020

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە کە طی هفتەهای گذشتە دوبار اعتصاب غذا نمودە بود، در سالن زندان خود را بە آتش کشید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ (١٨ اکتبر ٢٠٢٠)، عادل مکرم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە در سالن زندان و مقابل دیدگان قاضی ناظر و معاون زندان خود را بە آتش کشیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، عادل مکرم از ناحیە پای راست بە شدت دچار سوختگی شدە است. وی در پی عملی نشدن وعدەهایی کە مسئولین زندان پس از اعتصاب غذا بە وی دادە بودند، اقدام بە خودسوی نمودە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە عادل مکرم بدون آنکە معالجە شود با دستور مسئولین زندان بە سلول انفرادی منتقل شدە است.

 عادل مکرم روز یکشنبە ١٣ مهر ٩٩ (٤ اکتبر ٢٠٢٠) نیز  بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی دە ماهە خود در زندان با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از سە روز و با قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهایش، بە اعتصاب غدای خود پایان دادە بود.

“عادل مکرم” ٣٠ سالە  اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و با گذشت ١٠ ماه همچنان بلاتکلیف می‌باشد.

عادل مکرم در تاریخ ١٣ شهریور ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە ”عضویت در احزاب کُردستانی و خروج غیرقانونی از کشور“ متهم شدە است.

گفتنیست کە عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و  تابستان ٩٨ بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود.