خودکشی دختر ١٧ سالە بە خاطر فقر مالی

خودکشی دختر ١٧ سالە بە خاطر فقر مالی

01:08 - 24 May 2020


هەنگاو: یک دختر نوجوان در سقز کە قرار بود هفتە آیندە زندگی مشترک خود را آغاز کند، بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای ”قباغو“ از توابع شهرستان سقز با هویت ”مفیدە حسن نژاد“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.


بە گفتە یک منبع موثق، این دختر ١٧ سالە قرار بودە کە هفتە آیندە ازدواج کند، اما خانوادە وی از تمکن مالی لازم برای خرید جهیزیە و حداقل وسایل معیشتی برخوردار نبودە و برای همین خود را حلق آویز کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی چهار ماه گذشتە دست کم ٧ دختر زیر ١٨ سال در شهرهای جوانرود، پاوە، اشنویە، هلیلان، سقز و بوکان بە زندگی خود پایان دادەاند.