خودکشی دو نوجوان ١٧ سالە در بوکان و هرسین

12:23 - 26 May 2019

 

هەنگاو: دو نوجوان در شهرهای هرسین استان کرمانشاه و بوکان بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٤ خرداد ٩٨ / ٢٥ می ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٧ سالە در روستای ”برد زرد“ بوکان با هویت ”مسعود رسول پور“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یک منع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، مسعود پس از آنکە درخواستش برای خرید یک دستگا موتورسیکلت از سوی خانوادەاش رد شدە بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر و هم زمان، یک نوجوان ١٧ سالە دیگر در شهر هرسین بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کردە است.

خبرنگار هەنگاو در شهر هرسین هویت این نوجوان ١٧ سالە را ”آرش محبی“ اعلام کردە است.