خودکشی یک کارگر ١٨ سالە در سنندج

خودکشی یک کارگر ١٨ سالە در سنندج

11:28 - 15 October 2019

 

هەنگاو: یک کارگر بە دلیل فقر در سنندج و یک شهروند نیز در بانە بە زندگی خود پایان دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ (١٤ اکتبر ٢٠١٩)، یک نوجوان ١٨ سالە اهل شهر شویشە در محل کار خود واقع در سنندج اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

هویت این نوجوان ”نیاک جعفری“ اعلام شدە است کە بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٧ مهر ماه (٩ اکتبر) یک جوان اهل بانە با هویت ”هیمن ایزدی“ بە دلایل نامعلومی با خردن ”قرص“ بە زندگی خود پایان دادە است.