دادستانی ارومیە خطاب بە همسر هدایت عبداللەپور: در قبرستان سراغش را بگیرید

دادستانی ارومیە خطاب بە همسر هدایت عبداللەپور: در قبرستان سراغش را بگیرید

15:53 - 12 May 2020


هەنگاو: با گذشت چهار روز از انتقال هدایت عبداللە پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە مکانی نامعلوم، سرنوشت وی نامعلوم است و نهادهای امنیتی از پاسخگویی بە خانوادە وی امتناع می کنند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، خانوادە هدایت عبداللە پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام روز سەشنبە ٢٣ اردیبهشت (١٢ می)، برای پیگیری وضعیت وی بە زندان مرکزی ارومیە مراجعە و رئیس زندان بە آنها گفتە است کە هدایت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بە خارج از زندان منتقل شدە است و برای پیگیری بە اجرای احکام بروید.


یک منبع نزدیک بە خانوادە عبداللە پور در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، پس از مراجعە خانوادە عبداللە پور بە دادگاه انقلاب دادستان آنجا نبودە و معاون دادستان با لحنی ناشایست رو بە همسر هدایت گفتە است: ”مادام ادارە اطلاعات جواب شما را نمی دهد، پس در قبرستان سراغش را بگیرید.“

عصر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل و سرنوشت وی پس از چهار روز همچنان نامعلوم می باشد.


سازمان حقوق بشری هەنگاو همان روز با صدور بیانیەای از تمامی نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر خواستە بود کە نسبت بە انتقال ناگهانی هدایت عبداللەپور بە مکانی نامعلوم واکنش نشان بدهند.


هدایت عبداللە پور روز چهارشنبە ٢٦ خرداد ٩٥ (١٥ ژوئن ٢٠١٦) همراه با دەها شهروند دیگر اهل اشنویە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد و نزدیک بە ٣ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و تحت شدیدترین شکنجەها قرار داشتە است.


این زندانی سیاسی در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ اشنویە میان پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.


روز دوشنبە (١٦ مهر ٩٧ ( ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شد.


هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کوردستان می باشد.