درخواست وثیقە ١٠ میلیاردی برای آزادی موقت یک زندانی سیاسی از زندان نقدە

درخواست وثیقە ١٠ میلیاردی برای آزادی موقت یک زندانی سیاسی از زندان نقدە

23:21 - 30 March 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل نقدە کە مدت سە سال است بدون آنکە از سوی دستگاه قضایی محاکمە شود بە اتهام عضویت در احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، برای آزادی ”سید محمد حسینی“ زندانی سیاسی اهل نقدە کە هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد، مسئولین زندان وثیقە سنگین ١٠ میلیارد تومانی درخواست کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، سید محمد حسینی پیشتر پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە و سال ٩٦ پس از جدا شدن از این حزب و گرفتن امان نامە، بە نقدە بازگشتە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سید محمد  حسینی علی رغم گرفتن امان نامە پس از بازگشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان بدون آنکە از حق مرخصی برخوردار باشد و یا محاکمە شود در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.


تاکنون خبر بازداشت این شهروند اهل نقدە رسانەای نشدە و سازمان حقوق بشری هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای می کند.