درخواست کمک کولبر قطع نخاع شدە پیرانشهری + ویدیو

00:23 - 23 May 2019

 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل پیرانشهر کە حدودا ١٧ ماه پیش با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قطع نخاع شدە برای انجام چندین عمل جراحی بە کمک نیاز دارد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک کولبر جوان اهل پیرانشهر با هویت ”سمکو احمدیان“ فرزند قادر کە ١٧ ماه پیش در مرز کانی خدای پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است اکنون بە دلیل وضعیت نامناسب مالی از تامین هزینە چند عمل جراحی عاجز بودە و در یک فایل ویدیویی از مردم می خواهد کە بە وی کمک کنند.

سمکو احمدیان بدون هیچ اخطار قبلی در مرز کانی خدا با سە گلولە هدف قرار گرفتە و علاوە بر اینکە قطع نخاع شدە است، یکی از کلیەهایش را از دست دادە و دستش نیز صدمە دیدە است.

سمکو متاهل بودە و پدر یک پسر خردسال می باشد. وی در یک خانە اجارەای زندگی می کند .

برای کمک بە این کولبر می توانید از راه شمارە حساب زیر اقدام نمایید؛

شمارە تماس با سمکو احمدیان:   09145203533 

شماره کارت بنام: سمکو احمدیان      6037701673240542