درگیری در جوانرود و کشتە شدن دو عضو سپاه پاسداران

درگیری در جوانرود و کشتە شدن دو عضو سپاه پاسداران

11:50 - 10 July 2019

 

هەنگاو: ساعات اولیە بامداد امروز در اطراف جوانرود درگیری مسلحانەای روی داد و دو عضو سپاه پاسداران کشتە شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٢ بامداد چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و نیروهای سپاه پاسداران در روستای بیولە جوانرود روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع در نتیجە این درگیری دو عضو سپاه پاسداران کە از اهالی جوانرود و ایلام بودەاند، کشتە شدەاند. هویت پاسدار اهل جوانرود محمد خان  سلیمانی نسب اعلام شدە است. همچنین دو عضو دیگر سپاه پاسداران بە نام های "لایق سیدی" و "رئوف زارعی" بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە و رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسداران نیز خبر این درگیری را منتشر نکردەاند.