در اعتراضات کردستان ٢١ نفر کشتە شدە و ١٤٢ نفر زخمی شدەاند

در اعتراضات کردستان ٢١ نفر کشتە شدە و ١٤٢ نفر زخمی شدەاند

09:55 - 17 November 2019

 

هەنگاو: در اولین روز اعتراضات مردم شهرهای مختلف کردستان بە گران شدن قیمت بنزین، دست کم ١٦٣ شهروند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠١٩)، دست کم ١٦٣ شهروند در شهرهای جوانرود، سنندج، مریوان و کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند کە ٢١ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند.

خبرنگار هەنگاو در شهر جوانرود اعلام کرد کە، در این شهر دست کم ١٤ شهروند معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران  و یا با ضربات قنداق تفنگ کشتە شدە و ٥٢ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

هویت چهار  نفر از کشتە شدگان بە نامهای “کاوە محمدی” ، “حمزە نقدی”، "ابراهیم مرادی" و عزیز"  برای هەنگاو احراز شدە و یکی از کشتە شدگان نیز کارمند شهرداری بودە است.

در شهر مریوان نیز ٦ معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح كشتە شدە و ٥٠ شهروند دیگر کە سە تن از آنها کودک هستند، زخمی شدەاند.  هویت چهار نفر از جانباختگان  بە نامهای مریوان “عثمان نادری”، “مهران تاک”، “شاهو ولیدی” و “بهروز ملکی” احراز شدە است.

همچنین در شهر سنندج نیز یک جوان ١٦ سالە کشتە شدە و ٢٥ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە در شهر کرمانشاه نیز دست کم ١٥ شهروند معترض با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

از سە روز پیش مردم شهرهای مختلف ایران بە نشانە اعتراض بە افزایش ٢٠٠٪ی قیمت بنزین بە خیابانها آمدە و روز گذشتە دست کم در ١٤ شهر کردستان اعتراضات گستردەای صورت گرفت.