دومین درگیری مسلحانە طی کمتر از یک هفتە در ارتفاعات دیواندرە

دومین درگیری مسلحانە طی کمتر از یک هفتە در ارتفاعات دیواندرە

15:00 - 9 May 2020


هەنگاو: درگیری مسلحانەای میان یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات نزدیک دیواندرە روی دادە و توپخانەهای سپاه محل درگیری را هدف قرار دادەاند.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.


بە گفتە منابع هەنگاو، این درگیری در ارتفاعات چلچمە و نزدیکی روستای ”شاه قلعە“ روی دادە بە شدت ادامە دارد و توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات منطقە را هدف قرار دادەاند.
گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە، بالگردهای سپاه پاسداران در حال رفت و آمد بە این منطقە می باشند.


تا زمان تنظیم این خبر، شمار تلفات این درگیری برای هەنگاو روشن نشدە است.


روز سەشنبە هفتە گذشتە ١٦ اردیبهشت ماه نیز، در همین منطقە درگیری مسلحانەای صورت گرفتە بود و سە عضو سپاه پاسداران از جملە سرهنگ ”شکیبا سلیمی“ معاون عملیات قرارگاه شهرامفر اطلاعات سپاه سنندج کشتە شدند.


هیچ یک از احزاب کردستانی تاکنون مسئولیت کشتە شدن این سە عضو سپاه پاسداران را بر عهدە نگرفتە است.