دومین سرباز اهل اشنویە در تبریز بازداشت شد

دومین سرباز اهل اشنویە در تبریز بازداشت شد

21:40 - 21 May 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک جوان اهل اشنویە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل روستای ”کانی رش“ اشنویە با هویت ”یوسف ابراهیم زادە“ در حین سربازی در تبریز از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند کرد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و نیروهای امنیتی گوشی و دیگر وسایل شخصی وی را ضبط کردەاند.


اواسط اردیبهشت ماه نیز دو جوان دیگر اهل همین روستا از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە بودند کە هم اینک در زندان مرکزی ارومیە می باشند.


آلان بنگین ٢١ سالە و یحیی ابراهیمی ٢٠ سالە اواسط اردیبهشت ماه بە همین اتهام بازداشت شدە بودند. آلان بنگین نیز در حین سربازی در تبریز بازداشت شدە است.