٢٥ روز اعتصاب، بازداشت ٣٣ تن و درخواست احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی کوردستان برای ادامە اعتصاب

٢٥ روز اعتصاب، بازداشت ٣٣ تن و درخواست احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی کوردستان برای ادامە اعتصاب

10:59 - 9 May 2018

 

هەنگاو: اعتصاب بازاریان بانە در بیست و پنجمین روز خود ادامە دارد و احزاب و سازمان های سیاسی و مدنی کوردستان نیز ضمن حمایت از اعتصاب بازاریان بانە خواهان حمایت دیگر شهرها شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، امروز چهارشنبە (١٩ اردیبهشت٩٧ / ٩ می ٢١٠٨) بازاریان و کسبە شهر بانە در حالی بیست و پنجمین روز اعتصاب خود را سپری می کنند کە تاکنون هیچ کدام از خواستەهای آنها براوردە نشدە و نهادهای حکومتی بە وعدەهای خود عمل نکردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“، در شهر بانە اعلام کرد کە امروز نیز مانند سایر روزها بازارها و مغازەهای این شهر کاملا تعطیل شدەاند و علی رغم تهدید و فشار نهادهای امنیتی بر ادامە اعتصاب تا تحقق خواستەهای خود اصرار دارند.

یکی از بازاریان بانە بە خبرنگار ”هەنگاو“ گفت: ”طی روزهای گذشتە صدها تن از بازاریان و مغازەداران بانە بە نهادهای امنیتی از جملە ادارە اطلاعات احضار و مورد بازجووی و تهدید قرار گرفتەاند.

همچنین امروز نیروهای امنیتی با چندین مغازە را باز کردەاند کە پس از دقایقی صاحبان آنها دوبارە بە اعتصاب کنندگان پیوستەاند.

با استناد بە آمار  بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، از ابتدای اعتصاب بازاریان در شهرهای کوردستان ٣٣ شهروند معترض در شهرهای بانە، سردشت، سقز، مریوان و جوانرود از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە بیش از ٢٠ نفر آنها اهل بانە بودەاند.

از سوی دیگر مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران کە متشکل از ٥ جریان سیاسی می باشد نیز با صدور بیانیەای از مردم دیگر شهرهای کوردستان درخواست کردەاست تا از اعتصاب مردم بانە حمایت و این اعتصاب را در دیگر شهرها نیز برگزار نمایند.

رسول حضری نمایندە پیرانشر و سردشت در مجلس ایران،  روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، در مصاحبه با وب سایت خانه ملت، وابسته به مجلس ،گفت که مصوبه دولت در پایان سال ۹۶ مبنی بر «ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها» باعث بی‌کاری «بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر» شده است.

آمار بیکاری بازاریان را اگر بە این امار زیاد کنیم بیش از ١٣٠ هزار نفر بیکار خواهند شد.

با استناد بە آمار ”هەنگاو“، طی ٤٥ روز گذشتە ٥ کولبر و کاسبکار کورد کشتە شدە و ٦ تن دیگر نیز زخمی شدەاند.