زخمی شدن دو شهرند مدنی کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران

زخمی شدن دو شهرند مدنی کرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران

13:36 - 2 November 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند مدنی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در شهرهای سروآباد و بانە زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٩ آبان ٩٨ (٣١ اکتبر ٢٠١٩)، یک شهروند اهل بانە با هویت ”جمال محمدی“ فرزند حسین با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، جمال جهت جمع آوری ”مازو“بە ارتفاعات بانە رفتە بود کە از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”برویشکانی“ بانە هدف قرار گرفتە و هم اکنون تحت مراقبت های پزشكی قرار دارد.

در تاریخ ٢٨ مهر ماه (٢٠ اکتبر) نیز، یک شهروند اهل روستای ”تخت جام“ سروآباد، در حین کار در باغ خود از سوی نیروهای انتظامی هدف قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە بود.

هویت این شهروند ”آراس شوکری“ اعلام شدە است کە همراه با چند کارگر در باغ خود مشغول چیدن انار بودەاند.