زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

14:40 - 8 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم سە کولبر در مرزهای کردستان بە دلیل سانحە رانندگی و شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٦ شهریور ٩٨ (٧ سپتامبر ٢٠١٩)، یک کولبر اهل سردشت با هویت "یوسف مصطفی پور“ فرزند کریم با شیلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

این کولبر جوان اهل روستای ”دارمرجان“بودە و در مکانی بە نام ”سنگر آغایان“ مورد اصابت گلولە قرار گرفتە است.

از سوی دیگر، روز جمعە ١٥ شهریور (٦ سپتامبر)، یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت ”محمد احمدیان“ با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت ایران زخمی شدە است.

هم زمان و شامگاه همان روز، یک کولبر اهل روستای ”درەناخی“ مریوان با هویت "رحمت نادریان" در حین کولبری و عبور از گردنە ژالانە بە دلیل تاریکی شب و برخورد یک اتومبیل با وی زخمی شدە است.