زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان

23:35 - 11 February 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر کرد در مرزهای پاوە و پیرانشهر زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ بهمن ٩٨ (٩ فوریە ٢٠٢٠)، یک کولبر اهل پیرانشهر باهویت ”نبی احمدپناه“ در ارتفاعات این شهرستان دچار سرمازدگی شدە و بە مراکز درمانی این شهر منتقل شدە است.

همان روز و در ارتفاعات مرزی ”شوشمی“ از توابع شهرستان پاوە نیروهای مسلح ایران یک کولبر ٣٦ سالە را با هویت ”پیمان عبدی“ مورد ضرب و شتم قرار دادە و وی را بە شدت زخمی کردەاند.

همچنین و طی روزهای گذشتە، یک کولبر دیگر اهل پیرانشهر با هویت ”محمد فقی زادە“ از سوی نیروهای مسلح ایران مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

این کولبر جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل و وضعیت سلامتی وی وخیم گزارش شدە است.