زخمی شدن سە کولبر در مناطق مرزی کردستان

زخمی شدن سە کولبر در مناطق مرزی کردستان

18:13 - 1 February 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم سە کولبر در مرزهای کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دو کولبر اهل پیرانشهر بە نام های ”محمد ایزدی“ ٢٧ سالە و ”عثمان وزیری“ ٣٢ سالە در مرزهای این شهرستان در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

از سوی دیگر و در اشنویە نیز، یک کولبر جوان با هویت ”ولی گندک ملا“ در ارتفاعات کیلەشین و در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە شدت زخمی شدە است.

گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە عثمان و ولی بە مراکز درمانی ارومیە و  محمد نیز بە مراکز درمانی مهاباد اعزام شدەاند.