زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات بانە

زخمی شدن یک کولبر در ارتفاعات بانە

12:03 - 6 February 2020

 

هەنگاو: یک کولبر اهل بانە در حالی کە از سوی نیروهای مسلح مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە بود، بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ١٧ بهمن ٩٨ (٦ فوریە ٢٠٢٠)، در مرز هنگەژال شهرستان بانە یک کولبر با هویت ”فریدون“ بە دلیل سقوط از ارتفاع بە شدت زخمی شدە و جهت مداوا بە مراکز درمانی بانە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این کولبر در حالی کە از سوی نیروهای مسلح مورد تعقیب و گریز قرار گرفتە بود، از ارتفاع سقوط کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژانویە امسال دست کم ١٩ کولبر و کاسبکار کرد کشتە و زخمی شدەاند کە ١٨ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە است.