زخمی شدن یک کولبر در بانە و جریمە سنگین یک کولبر اهل ارومیە

12:26 - 26 June 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک کولبر اهل بانە در مرزهای این شهر زخمی شدە و یک کولبر ارومیە نیز از سوی دستگاه قضایی بە پرداخت جریمە محکوم شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک کولبر جوان اهل بانە با هویت ”عمر محمدی“ فرزند صادق در مرزهای این شهرستان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدە است.

عمر از ساکنین روستای ”بوالحسن“  بانە بودە است.

از سوی دیگر، یک کولبر اهل روستای دزج از توابع مرگور با هویت ”فاروق زمانی“ فرزند عبدالکریم از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اتهام ”حمل کالای قاچاق بە پرداخت مبلغ ٨٠ میلیون تومان جریمە محکوم شدە است.

این کولبر پس از صدور حکم با وثیقە و موقتا تا زمان صدور رای دادگاه تجدید نظر آزاد شدە است.