زن حاملە در دیواندرە  بە دست برادرش بە قتل رسید

زن حاملە در دیواندرە بە دست برادرش بە قتل رسید

23:59 - 11 July 2019

 

هەنگاو: یک زن اهل دیواندرە در حالی کە حاملە نیز بودە، توسط برادرش بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە (٢٠ تیر ٩٨ / ١١ ژوئیە ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل روستای ”تازە آباد دولە رش“ دیواندرە با هویت ”زهرا رسولی“ بە دست برادرش با هویت ”عبدول رسولی“ خفە شدە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، عبدول رسولی با همسر زهرا با هویت ”حبیب اللە رسولی“ کە پسر هموی همدیگر نیز بودەاند اختلاف داشتە و خواهرش را وادار کردە است کە بە خاطر اختلافات وی با همسرش درخواست طلاق بکند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە زهرا نیز کە مادر یک پسر ١٢ سالە و حاملە نیز بودە با درخواست برادرش مخالفت نمودە و در نهایت توسط برادرش خفە شدە است.

همسر زهرا کە چوپان بودە در زمان قتل همسرش منزل نبودە و بە گفتە منابع هەنگاو قاتل پس قتل خواهرش خود را تحویل پاسگاه هزارکانیان دادە است.