زن قروەای پس از ٧ سال از چوبە دار رهایی یافت

زن قروەای پس از ٧ سال از چوبە دار رهایی یافت

16:35 - 19 June 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل قروە کە بە اتهام قتل همسرش از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود، با تلاش فعالین مدنی و رضایت خانوادە مقتول از اعدام رهایی یافت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زن اهل قروە با هویت ”فوزیە جوازی“ فرزند رحمت اللە، کە پیشتر بە اتهام قتل همسرش با هویت ”حبیب شیخ احمدی“ بە اعدام محکوم شدە بود، با رضایت خانوادە مقتول و تلاش فعالین مدنی و جمع آوری مبلغ درخواستی، از اعدام نجات یافت.

فوزیە جوازی از ٧ سال پیش در زندان مرکزی سنندج محبوس بودە و قرار بود کە طی روزهای آتی حکمش اجرا شود، کە با رضایت خانوادە مقتول در قبال دریافت مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان و تامین این مبلغ از سوی فعالین مدنی، حکم اعدام وی لغو شد.

با پرداخت مبلغ جمع آوری شدە، طی روزهای آتی فوزیە ٣٠ سالە  از زندان آزاد خواهند شد.