زینب ١١ سالە بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان داد

زینب ١١ سالە بە دلیل فقر بە زندگی خود پایان داد

21:25 - 11 April 2020

 

هەنگاو: بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە یک دختر ١١ سالە در شهرستان هلیلان استان ایلام بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواسط فروردین ماه، یک دختر ١١ سالە اهل دهستان زردلان از توابع شهرستان هلیلان استان ایلام خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

یک منح مطلع از هلیلان هویت این دختر ١١ سالە را ”زینب جهانگیری“ اعلام کردە کە متولد فروردین ١٣٨٧ بودە و چند روز قبل از آنکە وارد ١٢ سالگی شود بە زندگی خود پایان دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، زینب بە دلیل فقر و عدم توانایی خانوادە برای خرید لباس عید برای ایشان خودشکی کردە است.

گفتەها حاکی از این می باشد کە پدر این دختر ١١ سالە دارای معلولیت می باشد و نهادهای حکومتی نیز هیچ همکاری ای را بە این خانوادە ارائە ندادەاند.