سامان جرجیس رپر کرمانشاهی و خوانندە آهنگ ”سنە دژ“ بازداشت شد + ویدیو

سامان جرجیس رپر کرمانشاهی و خوانندە آهنگ ”سنە دژ“ بازداشت شد + ویدیو

20:38 - 27 February 2019

 

هەنگاو: یکی از هنرمندان رپر اهل کرمانشاه (کرماشان) کە بە خاطر آهنگ هایی کە دربارە کردستان می خواند از محبوبیت خاصی برخوردار بود، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه روز شنبە ( ٦ بهمن ٩٧ / ٢٦ ژانویە ٢٠١٩)، سامان  بهفر ملقب بە "سامان جرجیس"، شاعر و هنرمند رپر ساکن این شهر را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع نزیک بە خانوادە این هنرمند کرد، خانوادە وی امروز چهارشنبە (٨ اسفند/ ٢٧ فوریە) توانستەاند کە با وی ملاقت داشتە باشند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە سامان جرجیس بە اتهام تبلیغ علیە نظام از طریق خواندن دو آهنگ ”سنە دژ“ کە پس از جانباختن دەها شهروند اهل سنندج (سنە دژ) در حادثە برخورد اتوبوس با تانکر حامل قیر و آهنگ ” شرمندە“ کە پس از زلزە سرپل ذهاب خواندە بود بازداشت شدە است.

سامان جرجیس علاوە بر فعالیت در حوزە هنری رپ، شعرهایی را بە زبان کردی کلهری برای خوانندگان دیگر کرمانشاه سرودە است.